رابینسون کروزو

رابینسون کروزو

شهریور 88
43 پست
مرداد 88
16 پست
کتاب
30 پست
فیلم
30 پست
عکس
30 پست
robinson_crusoe
8 پست
daniel_defoe
8 پست
extravagances
1 پست
succession
1 پست
confounded
1 پست
affectionate
1 پست
adventures
1 پست
sufferings
1 پست
circumstances
2 پست
extraordinary
1 پست
affectionately
1 پست
application
1 پست
effectually
1 پست
negligence
1 پست
condition
1 پست
considerable
1 پست
beginning
1 پست
necessary
1 پست
prepossession
1 پست
perceiving
1 پست
displeased
1 پست
frightened
1 پست
expostulations
1 پست
importunities
1 پست
irresistible
1 پست
demonstration
1 پست
communicated
1 پست
concurrence
1 پست
existence
1 پست
داستان
8 پست
ادبیات
8 پست
اینگلیسی
8 پست