رابینسون کروزو

رابینسون کروزو

I was most sensibly ...
ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٩ 
I was most sensibly touched with this disaster, though not at all acquainted with the persons engaged in it; I presently recollected my former circumstances, and what condition I was in when taken up by the Portuguese captain; and how much more deplorable the circumstances of the poor creatures belonging to that ship must be, if they had no other ship in company with them. Upon this I immediately ordered that five guns should be fired, one soon after another, that, if possible, we might give notice to them that there was help for them at hand and that they might endeavour to save themselves in their boat; for though we could see the flames of the ship, yet they, it being night, could see nothing of us.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
من اکثر sensibly با این فاجعه را لمس بود ، اما نه در همه
آشنا با افراد درگیر در آن است ؛ من در حال حاضر recollected من
شرایط سابق ، و چه وضعیت من در زمانی که از طرف گرفته شد
پرتغالی کاپیتان و چقدر اسفناک شرایط
موجودات فقیر متعلق به کشتی است که باید باشد ، اگر آنها به حال هیچ کشتی های دیگر
در شرکت با آنها. پس از این من بلافاصله دستور داد که اسلحه و پنج
باید باشد و به زودی اخراج یکی پس از دیگری می شود ، یعنی اگر امکان داشته باشد ، ممکن است ما را
توجه به اینکه آنها را که به کمک آنها را در دست گرفت و وجود دارد که آنها ممکن است
به جد و جهد خود را در قایق نجات خود ، برای ما چه می تواند را ببینید
شعله از کشتی است و هنوز آنها ، این که شب ، می تواند چیزی از ما را ببینید.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
لینک دائم نظر شما () نویسنده: بست